Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2012 року!

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 
Голова правлiння
 
 
 
Бобрiвець Володимир Леонiдович
(посада)
 
(підпис)
 
(прізвище та ініціали керівника)
М.П.
23.10.2012
(дата)
 

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2012 року

 
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

21155959

1.4 Місцезнаходження емітента

46006, м. Тернопiль, вул. Чернiвецька, 54 А

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

() (0352) 25-14-83 25-04-92

1.6 Електронна поштова адреса емітента

 
miskgaz@tr.ukrtel.net
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.10.2012
 

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.tmgaz.te.ua

в мережі Інтернет

23.10.2012
 
(адреса сторінки)
 
(дата)
Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущені акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

 

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

 

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

8. Квартальна фінансова звітність емітента

X

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

11. Примітки:
1. Iнформацiя про основнi вiдомостi про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй. 2. Iнформацiя про основнi вiдомостi про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери. 3.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що Товариство не призначало корпоративного секретаря. 4. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається,так якТовариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

25349301Ю00100

3.3. Дата державної реєстрації

27.05.2002

3.4. Місцезнаходження

46006, м. Тернопiль, вул. Чернiвецька, 54 А

3.5. Статутний капітал (грн.)

69972.00

3.6. Чисельність працівників (чол.)

287

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

40.20.2 РОЗПОДIЛЕННЯ ГАЗОПОДIБНОГО ПАЛИВА СИСТЕМОЮ ТРУБОПРОВОДIВ, 60.30.2 ДIЯЛЬНIСТЬ ТРУБОПРОВIДНОГО ТРАНСПОРТУ З ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ, 45.33.3 ГАЗОПРОВIДНI РОБОТИ

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

0.000

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

29.963

3.10. Органи управління емітента

наглядова рада, правлiння, ревiзiйна комiсiя, загальнi збори акцiонерiв

3.11. Посадові особи емітента

Бобрiвець Володимир Леонiдович голова правлiння, Мельничук Стефанiя Петрiвна член правлiння, Даткун Володимир Володимирович член правлiння, Бобрiвець Вiталiй Володимирович голова наглядової ради , Пищ Iгор Ярославович член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" голова ревзiйної комiсiї, Голоюха Галина Богданiвна член ревiзiйної комiсiї Яроцький Степан Петрович член наглядової ради Мусял Любомира Мирославiвна член наглядової ради Цицирко Ярослав Михайлович, член правлiння Шамрай Анатолiй Федорович, член наглядової ради Губиш Сергiй Iванович головний бухгалтер член правлiння

3.12. Засновники емітента

Державний комiтет по нафтi та газу (згiдно Указу Президента України "Про корпоратизацiю державних пiдприємств" вiд 15.06.93р)

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

Участi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй не приймало

4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій

12.11.2010

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

25/19/1/10

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Тернопiльське т/у ДКЦПФР

Кількість простих іменних акцій (штук)

34986

Кількість простих акцій на пред’явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Бездокументарна

Номінальна вартість акцій (грн.)

2.00

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

0

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

10483

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

6.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14360570

6.4. Місцезнаходження

79008 м. Львiв вул. Гуцульська, буд. 11а, 15

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ483524

6.6. Дата видачі ліцензії

05.08.2009

6.7. Міжміський код та телефон

(032) 297-74-72

6.8. Факс

(032) 297-74-72

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

6.10. Опис

На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", на загальних зборах акцiонерiв вiд 30.09.2010 прийнято рiшення про дематерiалiзацiю акцiй товариства

6.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"

6.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

6.4. Місцезнаходження

01001 м. Київ вул.Б. Грiнченка, буд.3.

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ № 581322

6.6. Дата видачі ліцензії

25.05.2011

6.7. Міжміський код та телефон

(044) 279-10-78,

6.8. Факс
377-70-16

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

6.10. Опис

11.01.2011 депоновано глобальний сертифiкат в депозитарiї

     

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Податковими пiльгами товариство не користувалось. НАК "Нафтогаз України" належить 10483 акцiї, що становить 29,96 % вiд статутного капiталу. Держзамовлень не отримувало. Товариство не належить нi до яких об"єднань пiдприємств. Зобов"язань за цiнними паперами товариство немає. До товариства позови не виставлялись. Облiгацiй та привiлейованих акцiй товариство не випускало. Валютного рахунку товариство не вiдкривало. Усього активiв 135856 тис.грн, необоротнi активи 18780 тис.грн, оборотнi активи 117065 тис.грн, власний капiтал 4444 тис.грн, статутний капiтал 70 тис.грн, довгостроковi зобов"язання 0, поточнi зобов"язання 129972 тис.грн.

Інформація про собівартість реалізованої продукції
 
№ з/п
Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1
2
3
1
вартiсть природного газу
76.50
Квартальна фінансова звітність
     
КОДИ
   

Дата(рік, місяць, число)

23.10.2012
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз"

за ЄДРПОУ
21155959
Територія
 
за КОАТУУ
6110100000

Організаційно-правова форма господарювання

 
за КОПФГ
230

Орган державного управління

 
за КОДУ
-

Вид економічної діяльності

 
за КВЕД
40.20.2

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 
Адреса

46006 м. Тернопiль вул. Чернiвецька, 54 А

Середня кількість працівників

287
 

                                                     Баланс на 30.09.2012

 
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010
0
0

- первісна вартість

011
0
0

- накопичена амортизація

012
0
0

Незавершені капітальні інвестиції

020
2982
4509

Основні засоби:

- залишкова вартість

030
12893
14282

- первісна вартість

031
28671
31062
- знос
032
15778
16780

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035
0
0

- первісна вартість

036
0
0

- накопичена амортизація

037
0
0

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040
0
0

- інші фінансові інвестиції

045
0
0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050
0
0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055
0
0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056
0
0

Знос інвестиційної нерухомості

057
0
0

Відстрочені податкові активи

060
0
0
Гудвіл
065
0
0

Інші необоротні активи

070
0
0

Гудвіл при консолідації

075
0
0

Усього за розділом I

080
15875
18791

II. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100
1006
1038

Поточні біологічні активи

110
0
0

Незавершене виробництво

120
0
0

Готова продукція

130
0
0
Товари
140
0
0

Векселі одержані

150
0
0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160
73334
106881

- первісна вартість

161
73334
106881

- резерв сумнівних боргів

162
(0)
(0)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170
16
29

- за виданими авансами

180
0
0

- з нарахованих доходів

190
0
0

- із внутрішніх розрахунків

200
0
0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210
17938
8475

Поточні фінансові інвестиції

220
0
0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230
2868
642

- у т.ч. в касі

231
0
34

- в іноземній валюті

240
0
0

Інші оборотні активи

250
0
0

Усього за розділом II

260
95162
117065

III. Витрати майбутніх періодів

270
0
0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275
0
0
Баланс
280
111037
135856
 
Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300
70
70

Пайовий капітал

310
0
0

Додатковий вкладений капітал

320
0
0

Інший додатковий капітал

330
14470
16361

Резервний капітал

340
2
2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350
-55981
-11989

Неоплачений капітал

360
( 0 )
( 0 )

Вилучений капітал

370
( 0 )
( 0 )

Накопичена курсова різниця

375
0
0

Усього за розділом I

380
-41439
4444

Частка меншості

385
0
0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400
0
0

Інші забезпечення

410
0
0

Сума страхових резервів

415
0
0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416
0
0

Цільове фінансування

420
1289
1440

Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421
0

Усього за розділом II

430
1289
1440

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440
0
0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450
0
0

Відстрочені податкові зобов’язання

460
0
0

Інші довгострокові зобов’язання

470
0
0

Усього за розділом III

480
0
0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500
0
0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510
0
0

Векселі видані

520
0
0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530
137834
119575

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540
0
0

- з бюджетом

550
1016
694

- з позабюджетних платежів

560
0
0

- зі страхування

570
333
251

- з оплати праці

580
684
703

- з учасниками

590
0
0

- із внутрішніх розрахунків

600
0
0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605
0
0

Інші поточні зобов'язання

610
11320
8749

Усього за розділом IV

620
151187
129972

V. Доходи майбутніх періодів

630
0
0
Баланс
640
111037
135856
 
Примітки

Дебiторська заборгованiсть за товари та послуги становить 106881 тис.грн, кредиторська заборгованiсть за товари та послуги становить 119575 тис.грн.

Керівник

Бобрiвець Володимир Леонiдович

Головний бухгалтер

Губиш Сергiй Iванович

 
Звіт про фінансові результати за квартал року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
 
Стаття
Код рядка
За звітний період
За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010
268552
0

Податок на додану вартість

015
29023
0

Акцизний збір

020
0
0
 
025
4117
0

Інші вирахування з доходу

030
0
0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035
235412
0

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040
228834
0

Валовий прибуток:

- прибуток
050
6578
0
- збиток
055
0
0

Інші операційні доходи

060
43797
0

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061
0
0

Адміністративні витрати

070
2747
0

Витрати на збут

080
0
0

Інші операційні витрати

090
1491
0

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091
0
0

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток
100
46137
0
- збиток
105
0
0

Доход від участі в капіталі

110
0
0

Інші фінансові доходи

120
0
0

Інші доходи

130
0
0

Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131
0

Фінансові витрати

140
8
0

Втрати від участі в капіталі

150
0
0

Інші витрати

160
0
0

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165
0
0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток
170
46129
0
- збиток
175
0
0

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176
0
0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177
0
0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180
2137
0

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185
0
0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток
190
43992
0
- збиток
195
0
0
Надзвичайні:
- доходи
200
0
0
- витрати
205
0
0

Податки з надзвичайного прибутку

210
0
0

Частка меншості

215
0
0
Чистий:

- прибуток

220
43992
0
- збиток
225
0
0

Забезпечення матеріального заохочення

226
0
0
 
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
 
Найменування показника
Код рядка
За звітний період
За попередній період

Матеріальні затрати

230
13807
0

Витрати на оплату праці

240
7605
0

Відрахування на соціальні заходи

250
2738
0
Амортизація
260
1055
0

Інші операційни витрати

270
2424
0
Разом
280
27629
0
 
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300
34986.000
34986.000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310
34986.000
34986.000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320
1257.41725262
0.00000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330
1257.41725262
0.00000000

Дивіденди на одну просту акцію

340
0.00000000
0.00000000
 
Примітки

Прибуток товариства складає 43992 тис.грн.

Керівник

Бобрiвець Володимир Леонiдович

Головний бухгалтер

Губиш Сергiй Iванович

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Промiжну фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв, Товариство вперше застосовує у I кварталi 2012 року. Фiнансова звiтнiсть складена на основi мiжнародних стандартiв, на основi бухгалтерського облiку згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням корегувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФО: Роздiл I. Актив балансу: 1. Нерухоме майно, яке передане в оперативну оренду перенесено з основних засобiв в iнвестицiйну нерухомiсть, як первiсна, так знос i залишкова вартiсть. Ця трансформацiя вiдбулася, як на початок року, вiдповiдно i за перший квартал. Роздiл I. активу балансу не змiнився, змiни вiдбулися всерединi роздiлу. Роздiл I. Пасив балансу: Непокритий збиток зменшився на суму iншого додаткового капiталу, тобто рядок 330 i 350 об'єднанi. Роздiл I пасиву не змiнився. Роздiл II. Пасив балансу: Забезпечення виплат персоналу перенесенi в рядок 610 - iншi поточнi зобов'язання. Згiдно мiжнародних стандартiв резерв вiдпусток не створюється. Фiнансова звiтнiсть подана в українськiй гривнi.

 

 
gasukraine.com.ua

Тернопільміськгаз, 2023

Контакти

ПАТ "Тернопільміськгаз"

46008, м. Тернопіль, Митрополита Шептицького 20
Телефон: (0352) 25-04-92
е-mail: admin@tmgaz.te.ua

 
 
 
Розробка сайту  Artery.com.ua